RODO

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez FIRMA HANDLOWA „MARPOL”

Zgodnie z wymaganiami art.13 i 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) FIRMA HANDLOWA „MARPOL” informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez FIRMA HANDLOWA „MARPOL” mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie firmy FIRMA HANDLOWA „MARPOL” w Siemianowicach Śląskich, ul. Michałkowicka 51, w godzinach od 9.00 do 15.00. FIRMA HANDLOWA „MARPOL” nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: sebmarpol@op.pl FIRMA HANDLOWA „MARPOL” informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla dostawców usług oraz klientów (potencjalnych klientów):

Dostawcy towarów i usług

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z:

 • prawidłowym wykonaniem umowy - dane są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO;
 • realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO;
 • ewentualną windykacją i obsługą prawną – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO.

Dane zostały uzyskane:

 • bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem oferty;
 • albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami;
 • albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne. Dane mogą być przekazywane biuru rachunkowemu oraz dostawcom usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora. Ma Pani/Pan prawo żądania od FIRMA HANDLOWA „MARPOL” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Klienci (potencjalni klienci)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z:

 • nawiązaniem współpracy biznesowej i komunikacją - na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO;
 • realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO;
 • prawidłowym wykonaniem umowy – dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • ewentualną windykacją i obsługą prawną – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO

Dane zostały uzyskane:

 • bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywności, np.: wysłaniem zapytania lub wykonaniem telefonu w sprawie oferty;
 • albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami lub osobę, która uczestniczy w realizowanej przez nas usłudze;
 • albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne. Pani/Pana dane mogą być przekazywane biuru rachunkowemu, dostawcom usług informatycznych oraz dostawcom usług transportowych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora. Ma Pani/Pan prawo żądania od FIRMA HANDLOWA „MARPOL” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Firma Handlowa "MARPOL"

ul. Michałkowicka 51

41-103 Siemianowice Śląskie

NIP: 6431628806

Tel. 32 766 73 73

Tel. 32 603 74 00

Tel. 883 326 740

Fax. 32 766 70 35

Fast-Graphic logoScript logo